Consulting

Oboznámime sa so stavom marketingového a obchodného oddelenia klienta. Na základe týchto
podkladov navrhujeme efektívnejšie riešenia, finálne stratégie aplikujeme do praxe a vyriešime vašu úlohu! Samozrejmosťou je spätné vyhodnotenie. Ponúkame komplexnú škálu riešení, produktov a služieb. Zameriavame sa na menšie a stredné spoločnosti, ktoré denne ocenia efektivitu, s akou pre ne pracujeme.

Vieme stanoviť novú obchodnú stratégiu podloženú znalosťou trhu a jeho segmentov, služieb alebo produktov. Témou je zacielenie na staré (tradičné) či nové (nevyskúšané) segmenty. Kľúčovou otázkou pri definovaní stratégií je pomenovanie konkurenčných výhod a odlíšení. Vieme aplikovať obchodnú stratégiu na mieru. Našou silnou stránkou je schopnosť podporiť klienta pri implementácii stratégie do praxe, vrátane ponuky služieb interného manažéra.

Veľmi často stačí zefektívniť Vašu predajnú sieť (resp. distribučnú sieť) – rozšíriť, prestavať, zlúčiť dve do jednej, transformovať do inej podoby, zlepšiť systém riadenia výkonu v teréne, prepojený spolu s hodnotením a odmeňovaním apod.

V audite obchodných činností ponúkame rôzne pohľady na Vašu spoločnosť s pragmatickým výstupom.

V audite marketingu zhodnotíme efektivitu vynaložených prostriedkov a navrhneme možnosti optimálneho využitia financií pri zachovaní rozsahu kampaní a marketingovej podpory. Možné úspory: alternatívne kampane, výhodné združené nákupy médií a nákupy tlače v paketoch, optimalizujeme webové kampane, vaše web stránky, SEO apod.