Marketing

5P Marketingom sa zameriavame na súbor činností, ktoré zabezpečia, aby bol váš výrobok (Product) na správnom mieste v reálnom čase (Place) za adekvátnu cenu (Price) s aktuálnou reklamou (Promotion) a PR (Public Relations). Týchto 5P Marketingu posudzujeme komplexne a interaktívne. Určíme najslabší článok reťazca a navrhujeme využiť moderné trendy v stratégii, či už v distribučnej, reklamnej podpore, predajnej politike, zaradenie výrobku v cenovej pyramíde a imidžu do trhového segmentu.

Zadefinujeme si s klientom a v spolupráci s marketingovo – obchodným oddelením prioritu cieľov. Koncovému výsledku podriaďujeme stratégiu všetkých 5P Marketingu. Treba zodpovedať otázky: Ktoré z existujúcich výrobkov sú kľúčové, ktoré treba zlepšiť, na ktoré sa bude firma orientovať v budúcnosti, akú podporu musí poskytnúť obchodné oddelenie konkrétnemu výrobku, akým spôsobom by mala spoločnosť inzerovať, s akým rozpočtom v akých médiách, akú cenovú politiku nastaviť pre jednotlivé produkty…

Dnes si veľa majiteľov menších firiem uvedomuje, že marketing je samostatná veda, ktorú vzhľadom k zložitosti svojej vlastnej funkcie – riadenie firmy, nemôžu sami vykonávať. To je jeden z dôvodov prečo si najímajú našu spoločnosť, alebo zakladajú za našej asistencie vlastné marketingové oddelenie, ktoré zodpovedá za prípravu a po schválení vedením aj za zavedenie marketingového plánu.